Stowarzyszenie Amma-Polska

Statut

Statut Stowarzyszenia
„Amma – Polska”
Rozdział I
Postanowienia Ogólne

§ 1.

1.Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie „Amma – Polska” zwane dalej
„Stowarzyszeniem”.
2.Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o
Stowarzyszeniach” (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) a także ustawy z dnia 24
kwietnia 2003 r. „O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (Dz.U. z 2003 r., nr 96,
poz. 873 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
3.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
4.Stowarzyszenie jest samorządnym, niezależnym i trwałym zrzeszeniem działającym nie
w celu osiągnięcia zysków, lecz realizacji celów statutowych
5.Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków, do prowadzenia
swych spraw może zatrudnić pracowników.
6.Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w odrębnych przepisach
prawa, wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
7.Stowarzyszenie prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczności ze
szczególnym uwzględnieniem Członków Stowarzyszenia.

§ 2.

1.Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.
2.Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Łódz.

§ 3.

1.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tych
samych lub podobnych celach działalności, jak również prowadzić z nimi współpracę.
2.Stowarzyszenie może tworzyć z własnej inicjatywy fundacje i spółki prawa handlowego
w celu realizacji własnych celów.

Rozdział II
Cele stowarzyszenia i formy ich realizacji
§ 4.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
a) Działalność charytatywna (wspieranie i udzielanie pomocy materialnej) na rzecz
osób ubogich, w tym w szczególności pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji
życiowej na terenie Polski, Europy oraz Indii w celu wyrównywania ich szans
społecznych.
b) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych (w tym osób
niepełnosprawnych ,chorych , bezdomnych , środowisk patologicznych) w Polsce i poza
jej granicami.
c) Kształtowanie środowisk życia zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym
również na terenie Europy oraz Indii poprzez tworzenie warunków sprzyjających
prawidłowemu rozwojowi edukacyjnemu i moralnemu.
d) Działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza w zakresie ochrony i
promocji zdrowia oraz poszanowania i ochrony środowiska.
e) Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w
kraju i za granicą.
f) Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i
współpracy między społeczeństwami.
g) Inicjowanie i prowadzenie życia towarzyskiego w ramach działalności
Stowarzyszenia.

§ 5.

Realizację celów stowarzyszenia stanowią zadania:
a)Umacnianie i systematyczny rozwój Stowarzyszenia.
b)Współpraca z placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami.
c)Tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi edukacyjnemu
i moralnemu.
d)Opieka szkoleniowo-wychowawcza nad młodzieżą.
e)Organizacja życia towarzyskiego wśród członków i sympatyków Stowarzyszenia.
f)Podejmowanie działań w zakresie oświatowo – wychowawczym.
g)Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego i wybranych grup
społecznych.
h)Udział i organizacja prac, akcji charytatywnych.
i)Organizowanie imprez dobroczynnych, w tym raz w roku imprezy dobroczynnej
promującej charytatywną działalność Ammy.
j)Nawiązywanie i utrzymywanie międzynarodowych kontaktów na płaszczyźnie
pomocy charytatywnej i edukacji z organizacjami o podobnym profilu działalności.
k)Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi i instytucjami państwowymi o
podobnym profilu działania, firmami i osobami fizycznymi uznającymi cele
Stowarzyszenia, wspierającymi jego działalność.
l)Podejmowanie innych działań służących realizacji celów statutowych
Stowarzyszenia, w tym warsztaty medytacyjne z przedstawicielem organizacji
Ammy.

Rozdział III
Członkowie i wolontariusze , ich prawa i obowiązki, nabywanie i utrata członkostwa, prawa
i obowiązki członków

§ 6.
Członkowie, ich prawa i obowiązki:

1.Członkowie stowarzyszenia dzielą się na:
a.Zwyczajnych
b.Wspierających
c.Honorowych
2.Członkami stowarzyszenia mogą być zarówno osoby fizyczne jaki prawne.

§ 7.

1.Członkami zwyczajnymi mogą być osoby mieszkające w kraju lub zagranicą.
2.Członkami zwyczajnymi są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności
prawnych i nie pozbawione praw publicznych – popierające cele stowarzyszenia.

§ 8.

1.Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością
stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
2.Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój
idei stowarzyszenia.
3.Wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się
w pracę na rzecz Stowarzyszenia.

Nabywanie i utrata członkostwa
§9.

1.Nabycie praw członka zwyczajnego następuje w drodze uchwały zarządu stowarzyszenia,
zwykłą wielkością głosów, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby.
2.Członków wspierających przyjmuje się w drodze uchwały zarządu, zwykłą większością
głosów.
3.Członek wspierający, będący osobą prawną działa w stowarzyszeniu za pośrednictwem
swego przedstawiciela.
4.Nadanie godności członka honorowego następuje na podstawie uchwały
Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§10.

1.Członkostwo ustaje na skutek:
a.wystąpienia – dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia zgłoszonej na piśmie
Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
b.wykluczenia w przypadkach:
-działania na szkodę stowarzyszenia,
-łamania statutu i nieprzestrzeganie uchwał władz stowarzyszenia,
c.śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osobę prawną.
2.Wykluczenie wymaga każdorazowo uchwały Zarządu.
3.Zarząd jest zobowiązany zawiadomić członka o wykluczeniu, podając przyczyny,
wskazując na prawo wniesienia odwołania od uchwały do Walnego Zebrania w terminie 7 dni
od daty doręczenia stosowniej uchwały.
4.Ustanie członkostwa powoduje utratę wszelkich praw do działalności w Stowarzyszeniu
a także do jego majątku.

Prawa i obowiązki
§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:
1.Biernego i czynnego uczestnictwa w wyborach do władz Stowarzyszenia.
2.Udziału we wszystkich imprezach, zebraniach organizowanych przez Stowarzyszenie.
3.Zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia dotyczących
celów i funkcji Stowarzyszenia .
4.Korzystania z urządzeń, materiałów, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia na zasadach
ustalonych przez Zarząd.
5.Zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały zarządu o wykluczeniu.

§ 12.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1.Aktywnego uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
2.Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
3.Dbania o dobre imię Stowarzyszenia.
4.Terminowego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 13

1.Członkowie wspierający i honorowi posiadają prawa i obowiązki takie same jak członkowie
zwyczajni, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
2.Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

 

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru i uzupełnienia oraz ich
kompetencje
Władze Stowarzyszenia
§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:
1.Walne Zebranie Członków.
2.Zarząd.
3.Komisja Rewizyjna.
Tryb wyboru i uzupełniania władz
§ 15.
1.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa trzy lata.
2.Wybory do władz odbywają się w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
w obecności, co najmniej połowy plus jeden ilości członków.
3.Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż
przez dwie kadencje.
4.Każdy członek zarządu oraz komisji rewizyjnej składa oświadczenie o spełnieniu
ustawowych wymogów dotyczących członkostwa tj.:
a) oświadczenie członka organu kontroli lub nadzoru o niekaralności oraz o
niepozostawaniu w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, braku
pokrewieństwa, powinowactwa i podległości służbowej wobec członków zarządu
b) oświadczenie członka zarządu o niekaralności

§ 16.

1.W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
w trakcie kadencji skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez organ uprawniony do
wyboru, którego skład uległ zmniejszeniu.
2.Liczba dokooptowanych członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyborów.
3.Uzupełnienie składu władz może być przeprowadzone w każdym czasie, o ile skład
ilościowy organu jest niewystarczający do jego działania
– zgodnie z zastrzeżeniem zawartym w ustępie 2.
Walne Zebranie Członków

§ 17

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

§ 18.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni
a z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

§ 19.

1.Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2.Walne Zebranie Członków zwołuje każdego roku Zarząd.
3.Zaproszenie na Walne Zebranie Członków z podaniem projektu porządku obrad, terminu i
miejsca zebrania powinno być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie później
niż 14 dni przed terminem Zebrania
4.Do prawomocności uchwał zebrania wymagana jest obecność co najmniej połowy
członków plus jeden.
5.W razie niestawienia się w wyznaczonym czasie wymaganej liczby członków
przewodniczący obradom wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków pół godziny
później. Uchwały tegoż zebrania bez względu na liczbę obecnych są prawomocne.

§ 20.

1.Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
2.Obradami Walnego Zebrania kieruje przewodniczący, wybrany większością głosów.
3.Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią
inaczej. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.

§ 21.

1.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd w następujących przypadkach:
a.o ile uzna to za konieczne,
b.na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych,
z podaniem powodu i sprawy,
c.Na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2.Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których
zostało zwołane.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1.Określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia.
2.Uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia.
3.Określenie zasad wyboru i ilości osób wchodzących w skład Zarządu.
4.Wybór i odwołanie Zarządu.
5.Wybór i odwołanie członków Komisji Rewizyjnej.
6.Rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu.
7.Podejmowanie uchwał w trybie § 10 ust. 3.
8.Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego.
9.Zatwierdzanie sprawozdań finansowych władz Stowarzyszenia.
10. Uchwalanie budżetu na rok obrachunkowy.
11. Ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg, zwolnień od tych
składek i świadczeń.
12. Podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem nieruchomym Stowarzyszenia.
13. Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub
jego władze.
14. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do innych krajowych i międzynarodowych
stowarzyszeń.
15. Powoływanie komisji do realizacji zadań priorytetowych.
16. Ustanawianie odznak, insygniów, tytułów i odznaczeń oraz zasad ich nadawania.
17. Zalecanie Komisji Rewizyjnej kontroli problemowych w zakresie innym niż określone
przez statut.
18. Uchwalanie zmian statutu i podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia.
Zarząd

§ 23.

1.Zarząd liczy od trzech do czterech członków, kieruje całokształtem działalności
Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na
zewnątrz.
2.Zarząd wybiera spośród siebie każdorazowo prezesa, v-ce prezesa, skarbnika a także o ile
zarząd liczy więcej niż trzy osoby, sekretarza.
3.Zasady działania zarządu określa regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
4.Posiedzenia zarządu odbywają się w miarę potrzeb.
5.Prezes kieruje pracami Zarządu.
6.Wyboru Prezesa dokonuje się w pierwszej kolejności.
7.Wniosek o odwołanie członków zarządu musi być zgłoszony i podpisany, przez co najmniej
1/3 ogólnej liczby członków.
8.Uchwała o odwołaniu Członków Zarządu zapada większością 2/3 ogólnej liczby członków
Stowarzyszenia.
9.Wniosek o odwołanie Prezesa jest równoznaczny z wnioskiem o odwołanie całego Zarządu.
10. Do dokonywania czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia, w tym do
zaciągania zobowiązań majątkowych, wymagane jest współdziałanie dwóch członków
Zarządu, w tym Prezesa.

§ 24.

1.Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes lub za jego zgodą v-ce prezes.
2.Uchwały zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy członków zarządu.
3.W razie równości głosów decydujący głos przysługuje prezesowi.

§ 25.

Obowiązkiem zarządu jest prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz zarządzanie jego majątkiem
z należytą starannością, wymaganą w obrocie gospodarczym i finansowym, przy ścisłym
przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez władze
Stowarzyszenia.

§ 26.

Do kompetencji Zarządu należy:
1.Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.
2.Realizacja celów i misji Stowarzyszenia zgodnie ze statutowym sposobem ich realizacji.
3.Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków w sprawie rozporządzania majątkiem
nieruchomym Stowarzyszenia.
4.Wybór delegatów reprezentujących Stowarzyszenie w innych stowarzyszeniach,
fundacjach i spółkach.
5.Zwoływanie Walnego Zebrania Członków oraz w ustalonym trybie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania Członków, a także ustalanie terminu i miejsca ich odbycia.
6.Przyjmowanie nowych członków na zasadach określonych w § 9.
7.Wykluczanie członków na podstawie § 10 statutu.
8.Przygotowywanie projektu regulaminu funkcjonowania Zarządu.
9.Uchwalanie pozostałych regulaminów przewidzianych w statucie.
10. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o wysokości składki rocznej.
11. Powoływania zespołów roboczych i komisji do realizacji określonych zadań.
12. Wnioskowanie do Walnego Zebrania Członków o nadanie członkostwa
honorowego.
13. Udzielanie pełnomocnictw do prowadzenia i załatwiania określonych spraw.

§ 27.

1.Komisja Rewizyjna powołana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2.Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych wyłącznie spośród członków przez
Walne Zebranie Członków.
3.Komisja wybiera spośród siebie przewodniczącego.
4.Członkowie komisji rewizyjnej:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w
związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa,
powinowactwa lub podległości służbowej;
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowej.
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych
kosztów
5. Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów w obecności, co najmniej połowy
członków komisji.

§ 28.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a.kontrola działalności finansowej Stowarzyszenia,
b.kontrola stanu majątkowego,
c.opiniowanie sprawozdania finansowego przed corocznym Walnym Zebraniem Członków,
d.występowania z wnioskami do zarządu w sprawach będących przedmiotem kontroli,
e.przygotowywanie projektu regulaminu pracy komisji Walnemu Zebraniu.

§ 29.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie
Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze
§ 30.

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, rzeczy ruchome oraz środki
finansowe.
2. Środki finansowe na realizację zadań statutowych Stowarzyszenie uzyskuje z:
a)składek członkowskich,
b)darowizn, zapisów i spadków,
c)dotacji budżetowych na zadania zlecone Stowarzyszeniu,
d)własnej działalności gospodarczej, o ile jest prowadzona,
e)majątku Stowarzyszenia,
f)innych źródeł.
3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku ruchomego
Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.
3A Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążenia majątku ruchomego
Stowarzyszenia o wartości przekraczającej 10.000 złotych wymaga uprzedniej
zgody udzielonej przez Walne Zebrania Członków w uchwale
4. Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w
stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi
pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub
powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej
„osobami bliskimi”,
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub
pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych
warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów
lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób
trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu
Stowarzyszenia,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia,
członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w
stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 31.

Działalność gospodarczą Stowarzyszenie może podjąć na podstawie uchwały Walnego
Zebrania Członków. Dochody z tej działalności przeznacza się w całości na realizację
celów statutowych Stowarzyszenia.

§ 32.

W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej, o ile jest prowadzona,
Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
Rozdziały VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 33.

1.Zmiany w Statucie wymagają podjęcia uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia kwalifikowaną
większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2.Projekt zmian w statucie powinien być dostarczony członkom najpóźniej na 21 dni przed datą Walnego
Zebrania Członków.

§ 34.

1.Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zebrania Członków
Stowarzyszenia kwalifikowaną większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do
głosowania.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób jego
likwidacji.
3.Pozostały po potrąceniu zobowiązań i kosztów majątek należy przekazać na cel charytatywny.
§ 35.
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o
stowarzyszeniach.